Βαθμολογία

H απόφαση του ΕΣΡ...

Σε δύο βασικές διαπιστώσεις καταλήγει το πόρισμα του ΕΣΡ για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, που εγκρίθηκε ομοφώνως από τα μέλη του, σύμφωνα με τo ρεπορτάζ στις typologies.gr. Στην περίπτωση των προσωρινώς αδειοδοτημένων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας γενικής στόχευσης ενημερωτικού περιεχομένου, Alpha, ANT1, Star, ΣΚΑΪ και Epsilon TV,  αναγνωρίσθηκε πως δεν υπάρχουν τρίτα πρόσωπα ως μέτοχοί τους και ότι «δεν προκύπτουν επίσης ενδείξεις πως τα οικονομικά μέσα που συγκροτούν το μετοχικό κεφάλαιο και την καθαρή θέση κάθε μίας από τις αιτούσες είναι προϊόν μη νόμιμης δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του ν. 4339/2015».

Σημείο αναφοράς της Αρχής είναι οι πιστοποιήσεις των ορκωτών ελεγκτών επί των οικονομικών δεδομένων κάθε σταθμού. Οι βασικές σημειώσεις του ΕΣΡ για τη διάρθρωση των κεφαλαίων κάθε σταθμού έχουν ως εξής:

Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΕ (ΣΚΑΪ):  «Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.10.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 28.902.550,60 ευρώ και το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της στο ποσό των 21.179.915,92 ευρώ».

Νέα Τηλεόραση ΑΕ (Star):  «Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.12.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 26.550.955 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 13.952.558,25 ευρώ. Ο ορκωτός ελεγκτής δεν διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και της καθαρής θέσης της αιτούσης».

Alpha Δορυφορική Τηλεόραση (Alpha): «Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.10.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 12.693.475,52 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 13.585.865,80 ευρώ. Κατά λέξιν, διαλαμβάνονται στην έκθεση αυτή τα ακολούθα: ‘‘Επιβεβαιώσαμε ότι… το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου και των Ίδιων Κεφαλαίων σύμφωνα με τις ελεγμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Οκτωβρίου 2017 ανέρχεται σε ποσό 12.693.475,52 ευρώ και 13.585.865,80 ευρώ αντίστοιχα. Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Έλεγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες (…) ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε’’. Κατά την κρίση της Ολομέλειας, είναι προφανές ότι με την επιφύλαξη αυτήν ο ορκωτός ελεγκτής δεν θέτει σε αμφιβολία την προαναφερθείσα καθαρή θέση και το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης».

ΑΝΤΕΝΝΑ:  «Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 30.11.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 37.020.150 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ήταν αρνητικό και ανερχόταν στο ποσό των 21.652.442 ευρώ. Επακολούθησε ωστόσο στις 13.12.2017 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αιτούσης με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των υφισταμένων μετόχων της κατά της εταιρείας ποσού 39.999.960 ευρώ. Ως συνεπεία της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης ανήλθε στο ποσό των 77.020.110 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 18.347.518 ευρώ». Στη συνέχεια διατυπώνεται η ίδια παρατήρηση με τον Alpha και τη σημείωση του ορκωτού ελεγκτή.

Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ (Epsilon TV): «Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.10.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 6.157.448,40 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 3.630.429,72 ευρώ». Στη συγκεκριμένη περίπτωση επαναλαμβάνεται η ίδια παρατήρηση περί του ορκωτού και διατυπώνεται η αναφορά πως «η αιτούσα κατέθεσε επίσης και εγγυητική επιστολή του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4339/2015 ύψους 4.370.000 ευρώ και προκύπτει σαφώς ότι το μετοχικό της κεφάλαιο και η καθαρή της θέση πληρούν τους όρους που θέτει το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 4339/2015».